فصلنامه نور الصادق

maj22.jpg

فصلنامه علمی تخصصی در موضوع فلسفه و عرفان از نگاه نقد منتشر شد.

طرح مطالب خلاف و ادعاهای افراط گرانه مدعیان فلسفه و عرفان و هزاران اسرار ناگفتنی و مطالب آموزنده و زنده، واضح و شفاف، همراه با تشویق و تایید مراجع تقلید، علماء دانشمندان و فرهیختگان کشور در این مجله به طالبان حق و حقیقت ارائه می شود.

aboutفصلنامه نورالصادق علیه السلام در راستای نشر معارف حقه قرآن و عترت و تبیین عرفان واقعی که از وحی گرفته شده و جداسازی آن از عرفان های کاذب و مبارزه با انحرافات دینی و اعتقادی از قبیل وهابیت، تصوف، و نقد مبانی فلاسفه و عرفای التقاطی و سایر فرق باطله ای که از نور صادق قرآن و عترت جدا شده اند با قلبی آکنده از نورالصادق پا به عرصه فضای مجازی گذاشته است.