All for Joomla All for Webmasters

فصلنامه شماره 10

محي‌الدين در آيينه‌ي فصوص

آيت الله حاج شيخ مرتضي رضوي

ادامه گزارش روزنامه شرق: ... روايتي از سخنراني‌هاي دکتر شهرام پازوکي و دکتر سيد جواد طباطبايي را برگزيديم....

نگاه:
اينک عبارت‌هايي را از متن سخنراني‌هاي جناب دکتر سيد جواد طباطبايي که به موضوع بحث من مربوط است برمي‌گزينم و درباره‌ شان بحث مي‌کنيم:
کربن با وجود اين که کاتوليک بود آشنايي دقيق با خاستگاه‌هاي پروتستاني داشت.

عرفان قرآني
علامه محمد تقی جعفری

اشـاره:

سخنان ذيل قسمت هايي از درس هاي فيلسوف و متفکر جريان شناس، استاد علاّمه محمد تقي جعفري در دانشگاه صنعتي شريف است که براي اولين بار به طبع مي رسد، اين سخنان ما را به شناخت عرفان قرآني و برهاني و سير و سلوک انبيايي و اوصيايي دلالت و راهنمايي مي نمايد و فرق عرفان راستين را از عرفان هاي اصطلاحي و سير و سلوک هاي التقاطي به ما مي نماياند.

اميد است که رهنمودهاي علامه فقيد چراغي باشد براي سالکانِ عرفان و جويندگان راه حق.

حکمت بوعلی سینا
علامه حائری سمنانی

طريقه حکما در اقسام موجودات علامه حائری سمنانی

و اما طريقه حکما پس چنين است، موجود چون التفات به او شود از حيث ذاتش بدون التفات به سوي غيرش پس يا به حيثيتي است که واجب است وجود براي او في نفسه يا چنين نيست اگر واجب است پس او حق بذاته واجب الوجود از ذات خويش است و او است قيوم واحد حقيقتي که به هيچ وجهي از وجوه کثرت ندارد نه به حسب اجزاء مهيت چون جنس و فصل و به حسب اجزاء وجود چون هيولي و صورت و نه به حسب اجزاء مقدار چون امتداد و نه به حسب جزئيات چون انسان منقسم به افرادش و نه بحسب صفات زيرا او را صفاتي زائد برذاتش سبحانه نيست (و نيز ممکن است گوييم و نه به حسب افعال و ما امر نا الا واحدة کلمح بالبصر چنان که اين مدعا را در نوشته جات خود تسجيل نموديم چه ترتب موجودات و اختصاص و وقوع هر يک در ظرف خود و مرتبه خويش طبق علم ازلي به آن جزئيات مترتبه و مختصه به زمان معين و مکان معين و وضع و شکل و غيرها يا موجودات مجرده علي مراتبها متوقف هر تعدد و ترتب ايجاد آنها نيست

رابطه ي دين و فلسفه
پرفسور فلاطوری

سوال : اگر تفکري اين قدر داراي انسجام نباشد اصلاً به آن توجه نمي کنيم. ما که احوال پريشان و تناقض آلوده را فلسفه نمي دانيم. اما در نقد هر دستگاه فلسفي حداقل از دو جهت بدان مي نگريم: يکي انسجام و سازگاري دروني اجزاي آن دستگاه و ديگر اين که آن دستگاه بر چه مباني و اصولي مبتني است.

آيا آن اصول و مباني قابل اثباتند يا نه؟ آيا آن مباني به مرگ خود فتوا نمي دهند؟ با بديهيات عقلي در تعارض نيستند؟

جواب : نه، اين مباني قابل اثبات نيست. من افلاطون را به همين دليل مثال زدم. کيست که امروز بيايد مباني فلسفه افلاطون را اثبات کند؟ ما اصلاً دنبال اين کار نمي رويم. همين مطلب است که من مي خواهم آن را از شما بگيرم. شما هرگز در پي اين نباشيد که مباني، حقيقت باشد.فلسفه افلاطون اين معنا را خوب روشن مي کند. افلاطون توانست با اختراع آن ايده ها، جهان آن روز را تبيين کند با اين که اصلاً چنين ايده هايي وجود ندارد.

اثبات توحيد و بطلان وحدت وجود
استاد محقق حاج شيخ حسن ميلانی

آيا عالم آفريده خداوند است؟ يا اين که خود خداوند به صورت زمين و آسمان و انسان و جن و فرشته و سنگ و چوب و... پيوسته در رقص و نمود و تجلي و ظهور است؟

در اين باره ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد:

ديدگاه دهريان: وجود، ‌حقيقتي ازلي و ابدي است که پيوسته به صورت‌هاي مختلف در مي‌آيد و آفريننده‌اي در کار نيست.
ديدگاه فيلسوفان: عالم، ‌صادر (پديد آمده) از ذات خداوند است.
ديدگاه اهل عرفان (وحدت وجوديان): جهان هستي، ‌همان حقيقت وجود خداوند است که هر لحظه به صورتي درمي‌آيد و در حقيقت، ‌خالق و مخلوقي در کار نيست.
عقيده اهل برهان و اديان: جهان هستي، ‌مخلوق و آفريده خداوند متعال است و أشياء نه صادر و پديد آمده از ذات خداوندند ، ‌و نه مرتبه يا جلوه يا اجزاي وجود او.

Top