All for Joomla All for Webmasters
میلادیه و مدیحیه دو مولود مسعود

میلادیه و مدیحیه دو مولود مسعود

علي اصغر يونسيان


اگر زميـــن و زمان غرق موج عشق و صفاست

و گر به شــــــــادي و وجـد و سرور، مافيهاست

 

نظيــــــــــــــــر عـالــم ملـک و عـوالــم تجــريــد

فضـاي روضــــــه‌ي فردوس هم پر از غوغاست

 

ز گلــــــــــستـان رسـالـت گلــي شکوفــا شـــد

کـــه در ميـــــــان بساطيـن دهــر بـي‌همتـاست

 

ز شـوق جلوه‌ي اين ســر گل رياض وجود

نـه بلبلان خوش الحان، که عالمـــي شيداست

 

قــدم بــه عـالــم دنيــا نهــاد آن عبــدي

که ميهمـان خـــــداونـد در شب اســري است 

 

قدم بـه مملکت خـود نهـاده آن شـــاهي

که عــــــرش و فرش الهـي ز همتـش بر جاست 

 

تمـام شـادي و شـوق و نشـاط موجــودات

بــه يمــــــــــن مقـدم مسعـود سيــد بطحـاست 

 

شـــــــــــب ولادت او تخت خســروان، ســاقــط

ز لـرزه‌اي کـه در افتــــــــاد سرنگـون بت‌هاست

 

وجـــــــود اقـــدس ســـالار انبيــا، رهبـــر

بـراي خلـــــــــــق خـدا، تــا قيـــــامت عظمــاست

 

پيـمبــــــــــــري کــه جـميـــــع پيـمبــران سـلـف

کمينـه بنـــــــــده‌ي او ، او بـه هـر يکي مولاست

 

شهي کــه سلـطنــتـش را خــدا بـه او داده

بــه هر کـــــــــسي که کند حکـم ، لازم الاجراست

 

شهـي کـه «سنــــــــــــت» او بـا «کتاب حـق» تـوأم

يگانـه‌اي کــه قـريـن خـــــــــــــــــداي بـي‌همتـاست 

 

عــروج روحــــي او دائمــاً ز هـــــــــر حــــالـت

عروج جــــسمي آن شه ز مسجــــــــــد الاقصي است 

 

بـه اذن قــــــــــــــادر بـي‌چـون مدبّـر هستــي است

ز لطـــف لـم يزلـي آشنــــــــــــــا به مـا اوحـي است

 

ز گردشـي کـه بـود در دو نـرگـــس مستـش

نظــــــــــــــام عـالــم دنيــــا و عـالــم عــقبــاست

 

ز يــــــــــــــــــک اراده‌ي آن مـظهـــر اراده‌ي حـــق

خليـــــــــــــــل را شــرر نــار، لالــــــــي حمــراست 

 

مسيـــــــــــح را ز يکـي نفخـه‌اش دم جـان بخـش

کليــــــم راز عنــايــــــــــــــات او يــد بيضـــاسـت

 

وصـــي آن نبــي اعـظـــــــــــــــــم خــدا، حيـــدر

سـرور سينــــــــــه‌ي آن آيـت خــدا، زهــراست 

 

بــه هفــــــــــــــده ربيـع الاول ســــه و هشتــاد

ولادت شــــــشميــن شمـس آسمان هدي است

 

سليــل باقــر(علیه السلام) و سبـط علــيٍّ السّجّـــاد

وصي حيــــدر و سبــــــــــطين و عصمت کبري است

 

امــام جعفـر صــادق(علیه السلام) مــروج مـذهــب

کـه دين حق ز تعالــــــــــــيــم حضـرتش احيـاست 

 

کنــار بحـــــــــــــر عـلـومــــش نشـستـه افـــرادي

کـه هر يکي ز کـــــــــــــمالات و معرفت، دريــاست

 

ابـوبصيــر و ابـوحمـــــــــــــــــزه و هشــام و اَبــان

ابـوصبـاح کنانـــــــــــــــــيّ و جـابــر و يحيـي است

 

دگـر صحابــه: جميــــــــــــــــل و زراره و حمــران

مفضّـل بـن عمـر، زاده‌ي ابــي لــــــــــيـلـي است

 

عقـايـد و حِکَـم و فقــه شيعــــــــــــــــــه تـا محشـر

زفيض حضرت صادق(علیه السلام) به حداستغناست

 

يکـــــــــــــــــي است طينت و علم و کمـال معصومين

يگــــــــــــــــــانه بـودن انـوارشــان ، عقيــده‌ي ماست

 

علــوم ســــــــــــــايــر پيــغمبـــــــــران بــود محــدود

علـوم احمـد و آلــش فـراتــــــــــــــــــــر از احصـاست 

 

بـه غيرآل محمـد(صلی الله علیه وآله):زهرکسي جويـي

طريق واقعـي قرب ذوالجـــــــــــــــــــــــلال، خطــاست

 

يگانـه عامـل سنــــــــــــــــــــــــجـش براي هـر عملــي

بـه نزد مـا، سخنـــــــــان خـــــــــــدا و آل الله است

 

به شـرق و غـــــــرب مرو، زان جهت که علم صحيح

به حق حــــــــــــــــضرت حق، نزد عترت طاهـاست

 

بـراي کســـــــــــــــب عـلـوم و حقـائـق قــــــــــرآن

رجـوع بـر نبـــــــــي و اهل بيــــــــت ، امر خداست

 

بيـان هـر که نباشـد علــــــــــــــــوم او زين بيــت

قبـول حق نبود گـرچه ظاهـــــــــــــــرش زيباست 

 

مخلّـد است گنهـــــــــــــــــکــار در عـذاب، ولـــي

محـب خاطــي اين خــــــــــــانـواده مستثنـي است

 

دو عيـــــــــــد اعظــم ما شيعيـــــان بـود، يــا رب

بـه عيـدي تـو نيــــــــــاز جميـع شـاه و گـداست

 

بـه يمـن مقـدم ايشـان نصيـب مـا هـم کن

زيـارت گـل نرجـس، که بهتـرين اعطـاست

 

تحمـل غــم هجــــــــــران حضـرتـش، تـا کـي؟

ظهـور غـرق ســـــــرورش رهيـن يک امضاست

 

خـداي عـز و جــــــــــــل دست رد مــزن مـــا را

بـه سينـه‌اي که پـر از مهـر سيـدالشهـداست

 

کجـاســـــــــــت منـتقــم آن شهيــد مظـلــومــي

کـه سـر جـدا ز قفــــــــــا ظهـر روز عـاشوراست

 

کجـاست منـتـــــــــقــم آن شهيــده‌اي کـه هنـوز

ز صدمـه‌ي لگـد و مـــــــــيـخ، نالـه‌اش برپــاست

 

زهـي ســــــــــعادت اين «ملتجــي» که يک عمري

زبــان او بـه مديـــــــــــــــح مـواليــش گويــاست

خواندن 200 دفعه
Top