All for Joomla All for Webmasters

نظرها و اعترافها

نظـــــــــرها و اعتــراف ها

khominiامام خمینی :

ابن عربی می‏گوید: پیغمبـر از دنیا رفـت و جانشینی برای خود معین نکرد.

و امام خمینی در جوابابن عربی می‏فرماید: و هذا من اقبح القبایح.

متن جواب امام خمینی به ابن عربی:

خلافت ظاهری و منصب الـهی [یعنی جانشیـنی رسول الله و زمامداری امت که از منـاصب الـهی است] امـری اسـت کـه بـر مـردم پـوشیـده و مخفی است و این باید با نـص و تعییـن آن از جانـب وحـی اظـهار شود زیرا امر خلافت از اعظم فرائض است بـرای رسـول‏ الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و تضییع این امر خطیر موجب تشتت امر خلافت و مختل شدن اساس نبوت و اضمحلال آثار شریعت می‏شود و این از قبیح ترین قبائح است که هیچکس حاضر نیست چنین کاری را به انسانهای معمولی نسبت بدهد چه رسد به پیغمبر مکرّم و رسول معظم.(1)

Top