توهین شیخ حسن رمضانی به علما و مراجع تقلید و پاسخ ما (قسمت دوم)