دیدگاه آیت الله سید جمال دین پرور در مورد فصلنامه نورالصادق(ع)