دیدگاه حضرت آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی از شیراز درمورد فصلنامه نورالصادق(ع)