نامه استاد حسین مفید محقق و پژوهشگر معاصر از تهران به مدیر مسئول مجله ی نورالصادق(ع)