نامه حضرت آیت الله حاج شیخ ماجد کاظمی در مورد فصلنامه نورالصادق(ع)