نامه حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی هاشمی در مورد فصلنامه نورالصادق (ع)