نامه فقیه محقق حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رحمتی در مورد فصلنامه نورالصادق