نامه ی آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی به فصلنامه ی نورالصادق