نامه ی جمعی از فضلای حوزه ی علمیه ی قم در مورد فصلنامه ی نورالصادق(ع)