نامۀ جمعی از طلاب حوزه علمیه اهواز درباره فصلنامه نورالصادق(ع)