نامۀ حضرت آیت الله حاج شیخ حسن پاکدل استاد حوزۀ علمیۀ شیراز