مقاله ای علمی در بزرگداشت از فصلنامه نورالصادق (ع) – استاد یاسر فلاحی