۱۳۹۶/۱۰/۱۶

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۱۴-۱۵)

معرفي کتاب نقدي بر کتاب صراط مستقيم اين نوشتار، متکفّل نقد و بررسي کتابي است با نام (صراط مستقيم) که در نقد جزوه ي مناظره ي […]