14/10/1396

نظرها و اعتراف ها (فصلنامه شماره 14-15)

نـــــظرها و اعترافها امام خميني : اگر من هم جاي آقاي بروجردي(ره) و رئيس و سرپرست حوزه بودم از اين همه فلسفه گفتن، آن هم به اين زيادي […]