۱۳۹۶/۱۰/۱۴

نظرها و اعتراف ها (فصلنامه شماره ۱۴-۱۵)

نـــــظرها و اعترافها امام خميني : اگر من هم جاي آقاي بروجردي(ره) و رئيس و سرپرست حوزه بودم از اين همه فلسفه گفتن، آن هم به اين زيادي […]