07/01/2018

بينش و مصونيت انسان الهي

بینش و مصونیت انسان الهي آيت الله صـافي اصفهاني (ره)  چکيده: اين اثر برگردان گوشه ‏اي از درس ‏هاي اخلاق و معارف مرحوم آيت الله صافي […]
07/01/2018

يک وصله ي نارنگ از جانب صوفيه و عارف نمايان به آيت الله صافي (ره)

يک وصله ي نارنگ از جانب صوفيه و عارف نمايان به آيت الله صافي(ره) (آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی) چکيده: نويسنده در اين مقاله […]
07/01/2018

شخصيت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامي (قدس سرّه)

شخصيت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامي (ره)  آيت الله سيد جعفر سيدان  چکيده: اين اثر متن پياده شده ي سخنراني انديشمند بزرگ معاصر علامه […]