۱۳۹۶/۱۰/۱۷

معرفي کتاب (فصلنامه شماره ۱۶-۱۷)

معرفي کتاب بحثي پيرامون مسئله اي از معاد مناظرات علمي بين استاد سيدان و استاد جوادي آملي گردآورنده: آيت الله حاج شيخ مهدي مرواريد ناشر: انتشارات […]