۱۳۹۶/۱۰/۱۷

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره ۱۶-۱۷)

نظرها و اعترافها  پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ((اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله)) (۱) هرگاه بدعت ها در […]