۱۳۹۶/۱۰/۱۹

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۱۸)

معرفی کتاب بــررسی روش تفــسیر قــرآن به قــرآن در تــفسیر الــمیزان در گفتگو با اندیشمند بزرگ معاصر آیت الله سیدان مرکز پخش: مجموعه ی دارالصادق اصفهان […]