09/01/2018

معرفی کتاب (فصلنامه شماره 18)

معرفی کتاب بــررسی روش تفــسیر قــرآن به قــرآن در تــفسیر الــمیزان در گفتگو با اندیشمند بزرگ معاصر آیت الله سیدان مرکز پخش: مجموعه ی دارالصادق اصفهان […]