08/01/2018

ویژه پاسخ به آیت الله سبحانی خاستگاه يوناني فلسفه

ویژه پاسخ به نامه آیت الله سبحانی خاستگاه يوناني فلسفه اشاره: متن حاضر از کتاب فلسفه از منظر قرآن و عترت، تأليف دانشمند گرامي جناب آقاي دکتر […]
08/01/2018

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان (الهیات یونانی: منطق توحید یا منطق شرک)

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان *** سقراط و ارسطو موحد و شاگرد حضرت ابراهيم بودند!! […]
08/01/2018

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان (اهل بیت (علیه السلام) و منطق ارسطویی)

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان *** سقراط و ارسطو موحد و شاگرد حضرت ابراهيم بودند!! […]
08/01/2018

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان (فلافسه ی یونان هیچ گاه موحد نبودند)

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان *** سقراط و ارسطو موحد و شاگرد حضرت ابراهيم بودند!! […]