۱۳۹۶/۱۰/۲۴

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۱۹-۲۰)

معرفی کتاب معاد از سلسله دروس استاد معظمحاج سید جعفر سیدان به قلم: جعفر فاضل ناشر: انتشارات آفتاب عالم تاب (مشهد)