11/01/2018

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره 19-20)

نظرها و اعترافها در نقد فلسفه خواجه نصیرالدین طوسی بدان که فلسفه‌ ی نظری از طبیعیات تا الهیات، سراسر پر از اشکالات و اشتباهات بزرگ است، […]