۱۳۹۶/۱۰/۲۱

ویژه پاسخ به نامه دوم آیت الله سبحانی

واژگان علم، علم يوناني و تمدن در نامه ي دوم آيت الله سبحاني خلاصه آنچه در بیت الحکمه بغداد ترجمه شد به هیچ رو یک ضرورت […]