۱۳۹۶/۱۰/۲۶

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره ۲۱-۲۲)

نظرها و اعترافها امام خمینی (ره): اینجانب از روی جد، نه تعارف معمولی، می گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت […]