۱۳۹۶/۱۱/۰۴

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره ۲۵-۲۶)

نظرها و اعترافها تایید رقص صوفیانه (سماع) توسط آقای دینانی و تحریم مراجع عظام مقدمه: تفکر بشری آنقدر ناقص است که مسیر رسیدن به کمال را […]