04/11/1396

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره 25-26)

نظرها و اعترافها تایید رقص صوفیانه (سماع) توسط آقای دینانی و تحریم مراجع عظام مقدمه: تفکر بشری آنقدر ناقص است که مسیر رسیدن به کمال را […]