15/02/2018

اسـتفتائات (فصلنامه شماره 31-32)

اسـتفتائات امام خمینی (قدس سره): اهانت به مراجع اهانت به اسلام است. فایل صوتی موجود است.