26/11/1396

اسـتفتائات (فصلنامه شماره 31-32)

اسـتفتائات امام خمینی (قدس سره): اهانت به مراجع اهانت به اسلام است. فایل صوتی موجود است.