21/02/2018

اسـتفتائات (فصلنامه شماره 33-34)

اسـتفتائات امام خمینی قدس سره: اگر کسی کلمه ای اهانت کند به مراجع اسلام، بین او و خدای تبارک و تعالی ولایت منعزل می شود. همه […]