۱۳۹۷/۰۱/۲۶

اندیشه جبر در فلاسفه و عرفا

اندیشه جبر در فلاسفه و عرفا «حضرت علامه آیت الله سید جعفر سیدان» اشاره:  اندیشمند بزرگ معاصر حضرت علامه آیت الله سیدان در پاسخ جبری مسلکان […]