۱۳۹۷/۰۲/۰۳

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۴۱-۴۲)

معرفی کتاب «توحید و جبر و اختیار در قرآن کریم» مؤلف: آیت الله سیدجعفر سیدان ناشر: دلیل ما، چاپ اول ۱۳۹۵ موضوع: قرآن مرکز پخش: مجموعه […]