23/12/2017

معرفي کتاب (فصلنامه شماره 10)

معرفي کتاب   * سنخیت ، عینیت یا تباین؟! تألیف: آیت الله سید جعفر سیدان ناشر: مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) گفت و گویی است […]