19/05/2018

معرفی کتاب (فصلنامه شماره 11)

معرفی کتاب سنخیت، عینیت تا تباین!؟ در فصلنامه شماره 9 در ذیل معرفی کتاب قیّم سنخیت، عینیت یا تباین!؟ اشتباهی رخ داده که در اینجا ضمن پوزش […]