۱۳۹۷/۰۲/۲۹

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۱۱)

معرفی کتاب سنخیت، عینیت تا تباین!؟ در فصلنامه شماره ۹ در ذیل معرفی کتاب قیّم سنخیت، عینیت یا تباین!؟ اشتباهی رخ داده که در اینجا ضمن پوزش […]