24/12/2017

نظر ها و اعترافات (فصلنامه شماره 11)

نظر ها و اعترافات فلاسفه در نقد فلسفه  پروفسور عبدالجواد فلاطوری خطر این است که اگر ما عقاید دینی را بر پايه‌ها [ی فلسفه] بنا کنیم، […]