۱۳۹۶/۱۰/۰۴

نظرها و اعتراف ها (فصلنامه شماره ۱۲)

نظــرها و اعتراف ها امام خمینی : ابن عربی می‏گوید: پیغمبـر از دنیا رفـت و جانشینی برای خود معین نکرد. و امام خمینی در جوابابن عربی […]