25/12/2017

نظرها و اعتراف ها (فصلنامه شماره 12)

نظــرها و اعتراف ها امام خمینی : ابن عربی می‏گوید: پیغمبـر از دنیا رفـت و جانشینی برای خود معین نکرد. و امام خمینی در جوابابن عربی […]