۱۳۹۶/۱۰/۰۹

نظرها و اعترافات (فصلنامه شماره ۱۳)

نظرها و اعترافات فتاوا و نظرات بزرگان در مورد ارسطو … علامه مجلسی(ره) … پس اگر اعتقاد به روز جزا داری امروز حجت خود را درست […]