۱۳۹۶/۰۸/۰۲

امام حسن عسگری (ع) فرمودند :

ای ابوهاشم زمانی بر مردم بیاید که … علما و دانشمندان آنها بدترین مخلوقات خدا در روی زمین هستند زیرا به فلسفه و تصوف میل می […]