آیت الله العمی صافی گلپایگانی

۱۳۹۹/۰۲/۰۲

انحصار شناخت مبدأ و معاد از طریق شرع و وحی

انحصار شناخت مبدأ و معاد از طریق شرع و وحی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی چکیده: هدایت و تربیت منحصر در طریق شرع و وحی است […]