۱۳۹۶/۰۹/۲۵

نه هر که سر بتراشد قلندري داند!

حرفـــــــــــــــــــــــ حسابــــــــــــــ نه هر که سر بتراشد قلندري داند! جواد قمي نگام که بهش افتاد، گفتم: خدايا شکرت تو اين سفر معنوي يه همسفر خوب نصيبم […]