حجت الإسلام شیخ مهدی عزیز پوریان

13/06/2019

تقابل نظریّۀ امامت از دیدگاه اهلِ خانقاه و شیعیان(1)

تقابل نظریّۀ امامت از دیدگاه اهلِ خانقاه و شیعیان(1) حجت الإسلام شیخ مهدی عزیز پوریان چکیده: عدّه ای از اهلِ خانقاه – به تزویر – خود […]