حجت الإسلام شیخ مهدی عزیز پوریان

۱۳۹۸/۰۳/۲۳

تقابل نظریّۀ امامت از دیدگاه اهلِ خانقاه و شیعیان(۱)

تقابل نظریّۀ امامت از دیدگاه اهلِ خانقاه و شیعیان(۱) حجت الإسلام شیخ مهدی عزیز پوریان چکیده: عدّه ای از اهلِ خانقاه – به تزویر – خود […]