دکتر سید علی آیت اللهی

۱۳۹۸/۰۳/۲۵

بازشناسی مفهوم حق از مقدمه رسالۀ حقوق امام سجاد(ع)

بازشناسی مفهوم حق از مقدمه رسالۀ حقوق امام سجاد(ع) دکتر سید علی آیت اللهی چکیده : رساله حقوق امام سجاد(ع) در دورانی برضمير مخاطبان اثر کرد […]