۱۳۹۹/۰۲/۰۶

علت هستی بخش، واقعیت یا تخیّل؟

علت هستی بخش، واقعیت یا تخیّل؟ استاد کریم زارع چکیده: سال ها بل قرن ها نظریۀ علیت به عنوان نظریه ای پایه، بدیهی، بی گفتگو و […]