۱۳۹۹/۰۲/۰۵

بررسی نقش میرلوحی در انتساب تصوف به مجلسی اول

بررسی نقش میرلوحی در انتساب تصوف به مجلسی اول ابوالحسن غفاری (۱) رضا مختاری خویی (۲) چکیده: محمد میرلوحی سبزواری(م.حدود ۱۰۸۵ق)، یکی از مخالفان سرسخت مجلسی […]