25/04/2020

بررسی نقش میرلوحی در انتساب تصوف به مجلسی اول

بررسی نقش میرلوحی در انتساب تصوف به مجلسی اول ابوالحسن غفاری (1) رضا مختاری خویی (2) چکیده: محمد میرلوحی سبزواری(م.حدود ۱۰۸۵ق)، یکی از مخالفان سرسخت مجلسی […]