مرکز فرهنگی جامع اصفهان

۱۳۹۷/۰۴/۱۹

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۷)

معرفی کتاب * بحثی پیرامون مسأله‌ای از معاد در محضر استاد جوادی آملی و استاد سید جعفر سیدان گردآورنده: استاد مهدی مروارید