نورالصادق، دارالصادق، علامه طباطبایی، علامه مجلسی، مرتضی رضوی، کتاب، تحریف، کلام امام، ارتجاع علمی و دینی، ارتجاع فرهنگی، بدعت، ارسطوئیات، بودائیات

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

بررسی نقدهای علامۀ طباطبایی بر علامه مجلسی/ آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی

بررسی نقدهای علامۀ طباطبایی بر علامه مجلسی (مبحث چهارم  و پنجم) آیت  الله حاج شیخ مرتضی رضوی چکيده: سنت و روش حاشیه نویسی و تعلیقه نگاری […]