نورالصادق، دارالصادق، محمد باقر ملکی میانجی، 1402

03/06/2023

ارزیابی شیوه های تفسیری در گفتگو با آیت الله محمدباقر ملکی میانجی(ره)

ارزیابی شیوه های تفسیری  در گفتگو با آیت الله محمدباقر ملکی میانجی(ره) م 1377 شمسی([1])   اشاره: متن زیر مصاحبۀ آیت الله ملکی میانجی(ره) با نشریه […]