02/02/1399

انحصار شناخت مبدأ و معاد از طریق شرع و وحی

انحصار شناخت مبدأ و معاد از طریق شرع و وحیآیت الله العظمی صافی گلپایگانی چکیده:هدایت و تربیت منحصر در طریق شرع و وحی است و در […]