نامه یک استاد فلسفه دانشگاه تهران به آیت الله حاج شیخ علی صافی به مناسبت ترویج از تصوف در حوزه علمیه اصفهان