نورالصادق، دارالصادق، آقا بزرگ طهرانی، منزوی، الذریعه، طبقات اعلام الشیعة، جزیره خضرا

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

تحریفات فرزندان آقا بزرگ طهرانی در دو کتاب «الذریعه» و «طبقات أعلام الشیعه»؛ مطالعۀ موردی حکایت جزیرۀ خضراء / محمد مهدی سلمانپور

تحریفات فرزندان آقا بزرگ طهرانی در دو کتاب «الذریعه» و «طبقات أعلام الشیعه»؛ مطالعۀ موردی حکایت جزیرۀ خضراء محمدمهدی سلمانپور   چکیده: دو کتاب «الذریعة إلى […]